Disclaimer Bergstraat.be

Informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de website Bergstraat.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

WEBSITE INHOUD

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. DE BIE I creative communication die deze site ter beschikking stelt, geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. DE BIE I creative communication beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. DE BIE I creative communication aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website Bergstraat.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. DE BIE I creative communication behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

VERTROUWELIJKHEID

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan DE BIE I creative communication bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. DE BIE I creative communication wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. DE BIE I creative communication mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat DE BIE I creative communication de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

GESCHILLEN

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

  • Heist Loopt warm 2018
  • Chris Scheirs
  • Piampiani
  • Winter in Heist
- sitemap -
© 2015 - over Bergstraat.be - adverteren - disclaimer - realisatie & concept: DE BIE | creative communication